មេរៀនព្រះធម៌

ឧទ្ទិសជូនលោកឪពុកជាទីគោរព

ឧទ្ទិសជូនលោកឪពុក
ជាទីគោរពស្រឡាញ់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់!

បានទស្សនា៖ 1060 ដង