មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (91-100)

សំនួរ និងចម្លើយ 91-100

91.ពេលភិក្ខុសង្ឃឆាន់រួច ខ្លះថាត្រូវតែសូត្រសុំ ចុះបើមិនបាច់សូត្រសុំតើបានទេ?
92.ពេលឪពុកម្តាយឈឺ ខ្ញុំព្រះករុណាបានមើលថែពួកគាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ ប៉ុន្តែពេលគាត់ស្លាប់ ខ្ញុំព្រះករុណាមិនដែលបានទាន់ដង្ហើមពួកគាត់ទេ តើខ្ញុំព្រះករុណាមានបាបយ៉ាងណា?
93.មានមនុស្សជាច្រើនឆ្ងល់ថា ហេតុអ្វីនៅពេលដែលគេចូលបុណ្យមិនដែលឃើញអាត្មាឲ្យពរ?
94.តើអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនា សុទ្ធតែជាអ្នកមានទុក្ខឬ បានជាទៅវត្តកាន់សីល?
95.ខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើតែអំពើល្អ ហេតុអ្វីក៏នៅតែមានអ្នកឈ្នានីស?
96.តើសីលកម្រឹតណាទើបនាំឲ្យរួចចាកផុតទុក្ខបាន?
97.ហេតុអ្វីបានជាភិក្ខុសង្ឃតែងតែឆាន់មុនពេលថ្ងៃត្រង់?
98.ទាក់ទងរឿងគេថា ……….?
99.ឪពុកម្តាយសម្លាប់សត្វនិងបន្លភ្នែកជញ្ជីងដើម្បីចិញ្ចឹមកូន តើមានបាបឬបុណ្យយ៉ាងណា?
100.ខ្ញុំទទួលស្គាល់ហើយការពិត ប៉ុន្តែនៅតែកាត់ចិត្តមិនដាច់ អំពីសាច់ញាតិដែលបែកឆ្ងាយ តើមានវីធីសាស្រ្តអ្វី ….?

បានទស្សនា៖ 3120 ដង