មេរៀនព្រះធម៌

សុន្ទរកថារបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជា 2014

សុន្ទរកថារបស់ខ្ញុំក្នុងថ្ងៃវិសាខបូជា កាលពីថ្ងៃម្សិល។
មានបងប្អូនជាច្រើនចង់ដឹងអត្ថន័យនៃការរៀបចំឡានដង្ហែបុណ្យវិសាខឆ្នាំនេះ។
ចំណាយពេលស្តាប់តែ១០នាទីនឹងយល់ហើយ។
 ការចែករំលែក (Share) របស់អ្នកគឺជាការចូលរួមចំណែកផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌។

បានទស្សនា៖ 1725 ដង