មេរៀនព្រះធម៌

បុណ្យចម្រើនព្រះជន្មអ្នកម្តាយ

បុណ្យចម្រើនព្រះជន្មអ្នកម្តាយ
ជាទីគោរពស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំ

បានទស្សនា៖ 1473 ដង