មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅៈ ព្រះធម្មបទ 32 គាថា


ព្រះធម្មបទ 32 គាថា
រៀបរៀងដោយៈ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
អានដោយៈ ភិក្ខុនិស្សយភទ្ទោ តេ វិចិត្រ

បានទស្សនា៖ 1606 ដង