មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅៈ ព្រះធម្មបទ ៣១ គាថា

ព្រះធម្មបទ ៣១ គាថា
រៀបរៀងដោយៈ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
អានដោយៈ ភិក្ខុនិស្សយភទ្ទោ តេ វិចិត្រ

9


[download id=”3128″]

បានទស្សនា៖ 1290 ដង