មេរៀនព្រះធម៌

អានៈ ជីវប្រវត្តិ នៃភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា


ជីវប្រវត្តិ នៃភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
រៀបរៀងដោយៈ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
អានដោយៈ ភិក្ខុនិស្សយភទ្ទោ តេ វិចិត្រ

បានទស្សនា៖ 1163 ដង