មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅៈ ជីវិតពិតជាត្រូវការធម៌

ជីវិតពិតជាត្រូវការធម៌
រៀបរៀងដោយៈ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
អានដោយៈ ភិក្ខុនិស្សយភទ្ទោ តេ វិចិត្រ

9


[download id=”3072″]
[ចុចត្រង់នេះ! ប្រសិនបើមានបញ្ហាក្នុងការទាញយកឯកសារ (ទាញយកទាំងអស់)]
[ចុចត្រង់នេះ! ប្រសិនបើមានបញ្ហាក្នុងការទាញយកឯកសារ (ម្តងមួយ)]

បានទស្សនា៖ 1187 ដង