មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅៈ សិង្គាលកសូត្រ


សិង្គាលកសូត្រ
រៀបរៀងដោយៈ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
អានដោយៈ ភិក្ខុនិស្សយភទ្ទោ តេ វិចិត្រ

បានទស្សនា៖ 1211 ដង