មេរៀនព្រះធម៌

នាទីព្រះពុទ្ធសាសនាជាផែនទីនៃជីវិត (21-30)ជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ
វេលាម៉ោង 10.PM ដល់   11.PM
ដោយៈ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

បានទស្សនា៖ 3667 ដង