មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (61-70)

សំនួរ និងចម្លើយ 61-70

61.ឆ្លើយតប Ldp Khemra,ជំនឿប្រែថាល្ងង់ឬ?
62.តបទៅ​ Ldp Khemra, ហេតុអ្វីអាត្មាមិនឆ្លើយសំនួរញោម?
63.ឆ្លើយតប Ldp Khemra លើកទី៣ ពាក់ព័ន្ធនឹងការទៅឥណ្ឌា
64.បញ្ហាកូនចុងកូនដើម
65.ហេតុអ្វីក៏ធ្វើល្អមិនបានផលល្អ?
66.តើធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអស់ការច្រណែន?
67.តើខ្មែរយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាពិតប្រាកដដែរឬទេ?
68.រវាងខ្មែរក្នុងស្រុកនិងខ្មែរក្រៅស្រុកមានការសាមគ្គីគ្នាឬទេ?
69.តើមានវិធីសាស្រ្តបែបណាដើម្បីកុំឲ្យគេខឹង?
70.ក្នុងវត្តមួយមានអាចារ្យពីរនាក់ទាស់គ្នាតើមានវិធីសាស្រ្តបែបណាដើម្បីឲ្យពួកគាត់ត្រូវគ្នាវិញដែរឬទេ?

បានទស្សនា៖ 2706 ដង