មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (51-60)

សំនួរ និងចម្លើយ 51-60

51.ធ្វើបុណ្យផ្ទាល់ដៃ និងដោយប្រយោលមួយណាល្អជាង?
52.ឪពុកបង្កើតកូនហើយមិនចិញ្ចឹមមានគុណឬទេ?
53.ជុំវិញការរក្សាសីល?
54.តើសត្តាវាស៩មានន័យយ៉ាងណា?
55.យើងជាអ្នកក្រីក្រទ្រព្យសម្បត្តិ តើគួររៀបចំជីវិតយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានសុភមង្គល?
56.ព្រះសង្ឃ ព្រះពុទ្ធសាសនា
57.តើអ្នកបួសគួរប្រើប្រាស់របស់ទំនើបៗ ដូចជា ទូរស័ព្ទ កុំព្យុទ័រ ជាដើមដែរឬទេ?
58.តើសត្វតិរច្ឆានដែលខាំសម្លាប់សត្វដទៃ មានបាបដែរឬទេ?
59.ចូលព្រៃទាន់នៅព្រឹក ចង់សឹក(សិក្ខ)ទាន់នៅក្មេង ។
60.តើសទ្ធានិងជំនឿខុសគ្នាយ៉ាងដូចម្តេច?

បានទស្សនា៖ 2902 ដង