មេរៀនព្រះធម៌

សង្វេគកថា ឧទ្ទិសដល់សិស្សព្រះធម៌របស់ខ្ញុំ

សង្វេគកថា ឧទ្ទិសដល់សិស្សព្រះធម៌របស់ខ្ញុំ
ចំពោះមនុស្សដែលមានគុណសម្បត្តិពិតប្រាកដ

ខ្ញុំមិនស្តាយមាត់ ក្នុងការពោលសរសើរឡើយ ។

មនុស្សជាច្រើនពោលអួតអាងដើម្បីគុណសម្បត្តិ ប៉ុន្តែគុណសម្បត្តិមិនមែនបានមកពីការអួតអាងទេ តាមពិតគុណសម្បត្តិ តែងប្រសូតចេញអំពីកាងារតែប៉ុណ្ណោះ ម្យ៉ាងទៀតអ្នកធ្វើការដែលមិនចង់បានគុណសម្បត្តិ កាន់តែមានគុណសម្បត្តិ ។
(អានដោយ ភិក្ខុនិស្សយភទ្ទោ តេ វិចិត្រ)

បានទស្សនា៖ 1181 ដង