មេរៀនព្រះធម៌

ថ្ងៃនេះ អ្នកម្តាយបានទៅមើលមនុស្សយន្ត

ថ្ងៃនេះ អ្នកម្តាយខ្ញុំ

បានទៅមើលមនុស្សយន្តមែនទែន

នៅ HOOLYWOOD ទីក្រុង Los Angeles.

បានទស្សនា៖ 1055 ដង