មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅ មនុស្សជាមួយនឹងការងារ

សៀវភៅ មនុស្សជាមួយនឹងការងារ

រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស
អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា

បានទស្សនា៖ 1052 ដង