មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅ មេរៀនជីវិត

សៀវភៅ មេរៀនជីវិត
រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស
អានដោយ ឧបាសិកា ឱម លក្ខណា

បានទស្សនា៖ 1230 ដង