មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅ ខ្លឹមសារគួរយល់ដឹង

សៀវភៅ ខ្លឹមសារគួរយល់ដឹង
រៀបរៀងដោយ លោកគ្រូអគ្គបណ្ឌិត ប៊ុត សាវង្ស<
អានដោយ ឧបាសិកា ឱម លក្ខណា

បានទស្សនា៖ 708 ដង