មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅ សង្ឃទានមានផលច្រើន

សៀវភៅ សង្ឃទានមានផលច្រើន
រៀបរៀងដោយ ព្រះភិក្ខុមេត្តាបាលោ ទឹម សឿត
អានដោយ ឧបាសិកា ឱម លក្ខណា

បានទស្សនា៖ 1375 ដង