មេរៀនព្រះធម៌

ភ្លេងខ្មែរផ្សេងៗ

នេះគឺជាអាល់ប៊ុមភ្លេងខ្មែរ

ដែលក្នុងនោះមានការប្រគុំ

ខ្លុយ, ទ្រ, ការផ្លុំស្លឹកជាដើម ដែលសុទ្ធសឹងតែជាភ្លេងខ្មែរពិតៗ

សូមស្តាប់ និងទាញយកតាមសេចក្តីត្រូវការ

[download id=”1846″]

បានទស្សនា៖ 2829 ដង