មេរៀនព្រះធម៌

ជីវប្រវត្តិ

១.សេចក្តីបញ្ជាក់ ទាញយក


២.ថ្ងៃកំណើត ទាញយក


៣.គ្រួសារសុជា ក្រោយថ្ងៃរំដោះ ទាញយក


៤.ការសិក្សាពីកុមារវ័យ ទាញយក


៥.វិស័យសិល្បៈ ទាញយក


៦.ផ្នែកសុខភាព ទាញយក


៧.ផ្នែករបួសស្នាម ទាញយក


៨.ការចូលសាងផ្នួស ទាញយក


៩.ការចេញបង្រៀន ទាញយក


១០.ការប្រែក្លាយជាគ្រូបង្រៀន ទាញយក


១១.ភាពរីកចម្រើនផ្នែកបង្រៀន និងផ្នែកសម្តែងធម៌ ទាញយក


១២.ការងារប្រចំាឆ្នាំ ទាញយក


១៣.តើសុជាខ្ញុំជាសិស្សនរណា? ទាញយក      សម្លេងអាន ជីវប្រវត្តិភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

អានដោយ ឧបាសក តេ វិចិត្រ

ទាញយកសៀវភៅទាំងអស់