ឱវាទក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍

ឱវាទក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍

ឱវាទក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅviews: 251
បុណ្យបើកវគ្គសិក្សា (ខេត្តកំពង់ធំ)

បុណ្យបើកវគ្គសិក្សា (ខេត្តកំពង់ធំ)

បុណ្យបើកវគ្គសិក្សា (ខេត្តកំពង់ធំ) វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅviews: 94
សម្តែងព្រះធម៌នៅ USA  2014

សម្តែងព្រះធម៌នៅ USA 2014

សម្តែងព្រះធម៌នៅ USA 2014 វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅviews: 120
ដំណើរធម្មយាត្រាទៅកាន់ប្រទេសថៃ 2012

ដំណើរធម្មយាត្រាទៅកាន់ប្រទេសថៃ 2012

ដំណើរធម្មយាត្រាទៅកាន់ប្រទេសថៃ វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅviews: 90
ព្រះពុទ្ធបដិមាមាស​ 65 តម្លឹង 5 ជី

ព្រះពុទ្ធបដិមាមាស​ 65 តម្លឹង 5 ជី

ព្រះពុទ្ធបដិមាមាស​ 65 តម្លឹង 5 ជី វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅviews: 112