មេរៀនព្រះអភិធម្ម ភាគ១ (Video)


មេរៀនព្រះអភិធម្ម

បង្រៀនដោយ: ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

បរមត្ថធម៌ ៤

  1. ចិត្តបរមត្ថ
  2. ចេតសិកបរមត្ថ
  3. រូបបរមត្ថ
  4. និព្វានបរមត្ថ

បានទស្សនា: 1068

Leave a comment