មេរៀនព្រះធម៌

មេរៀនព្រះអភិធម្ម ភាគ 02 (Video)

មេរៀនព្រះអភិធម្ម

បង្រៀនដោយ: ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

ចិត្តបរមត្ថ
ចិត្តមាន 4 ប្រភេទគឺ៖

  1. កាមាវចរចិត្ត 54 ដួង
  2. រូបាវចរចិត្ត 15 ដួង
  3. អរូបាវចរចិត្ត 12 ដួង
  4. លោកុត្តរចិត្ត 8 ឬ 40 ដួង

សរុបត្រូវជា 89 ដួង ឬ 121 ដួង

បានទស្សនា៖ 1854 ដង