មេរៀនព្រះធម៌

បុណ្យវិសាខបូជាឆ្នាំ២០១២

នេះជារូបសកម្មភាពព្រះសង្ឃវវត្តមណីរតនារាមនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យវិសាខបូជានូវឆ្នាំ ២០១២

បានទស្សនា៖ 2013 ដង