មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ [301-310]

បានទស្សនា៖ 15121 ដង