មេរៀនព្រះធម៌

សៀវភៅ: បែបរៀនភាសាបាលី

បែបរៀនភាសាបាលីភាគ ១

[gview file=”http://www.sansochea.org/books/Pali-Prakkhun/1.pdf”]

បែបរៀនភាសាបាលីភាគ ២

[gview file=”http://www.sansochea.org/books/Pali-Prakkhun/2.pdf”]

បែបរៀនភាសាបាលីភាគ ៣

[gview file=”http://www.sansochea.org/books/Pali-Prakkhun/3.pdf”]

បែបរៀនភាសាបាលីភាគ ៤

[gview file=”http://www.sansochea.org/books/Pali-Prakkhun/4.pdf”]

បែបរៀនភាសាបាលីភាគ ៥

[gview file=”http://www.sansochea.org/books/Pali-Prakkhun/5.pdf”]

បានទស្សនា៖ 8092 ដង