មេរៀនព្រះធម៌

សំណោករបស់យាយ


និពន្ធដោយ ភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា , ស្មូតដោយ ឧបាសិកា នេត លីអេង, ក្នុងកម្មវិធី នាទីព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សារភ្ជាប់និងសង្គម ។

បានទស្សនា៖ 488 ដង