មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (121-132)

សំនួរ និងចម្លើយ 121-132

121.ខ្ញុំព្រះករុណាក៏ដេកស្តាប់ធម៌តាម Internet តើអាចមានទោសឬទេ?
122.តើធ្វើមិចទើបខ្ញុំឈប់ខឹង?
123.តើពុទ្ធគប្បីប្រតិបត្តិយ៉ាងណា មានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះ?
124.រដូវហែទៀនវស្សាចូលមកដល់ហើយ…
125.តើគ្រហស្ថអាចបំបួសព្រះសង្ឃបានឬទេ?
126.តើលក្ខណៈដូចម្តេច អាចមើលដឹងថាមនុស្សបោក?
127.តើឪពុកម្តាយគួរមានឥរិយាបថយ៉ាងណា បន្ទាប់ពីឲ្យកូនបួសហើយ?
128.តើមូលហេតុអ្វី ដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គមិនចង់បានអំណាច?
129.តើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីអ្វី?
130.តើគួរកំចាត់អ្នកបោក ឬក៏ត្រូវកម្ចាត់ជំនឿឆោតល្ងង់?
131.តើកើតមកដើម្បីអ្វី?
132.តើអបចាយនៈ (ការគោរពសំពះ) សម្រាប់អប់រំតែក្មេងៗនិងអ្នកតូចឬ?

បានទស្សនា៖ 3632 ដង