មេរៀនព្រះធម៌

តើនរកមានឬទេ?

[gview file=”http://www.sansochea.org/books/Noruk-maen-der-or-Te.pdf”]

បានទស្សនា៖ 2143 ដង