មេរៀនព្រះធម៌

កម្មវិធីបណ្តុះ​គុណធម៌ 1-12

ផ្សាយចេញពីសកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្រ្ត
ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកតាបណ្ឌិត កុល ផេង
វិទ្យុ FM 104 MHz សុក្រ សៅរ៍ និងអាទិត្យ [8.00 PM – 10.00 PM]

[wpdm_file id=353 title=”true” ]

បានទស្សនា៖ 4611 ដង