មេរៀនព្រះធម៌

ធម៌សូត្រឥណ្ឌា & ថៃ (ធម៌បទ)


ធម៌សូត្រផ្សេងៗ
សូត្រជាភាសាឥណ្ឌា និងភាសាថៃ
ព្រមដោយភ្លេង (ធម៌បទ)

បានទស្សនា៖ 2260 ដង