មេរៀនព្រះធម៌

នាទីព្រះពុទ្ធសាសនាជាផែនទីនៃជីវិត (11-20)


ជារៀងរាល់ថ្ងៃសុក្រ
វេលាម៉ោង 10.PM ដល់   11.PM
ដោយៈ ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

បានទស្សនា៖ 2932 ដង