មេរៀនព្រះធម៌

មេរៀនព្រះគាថាធម្មបទ 36 គាថា


ទាញយកសម្លេងទាំងអស់ | ទាញយកសៀវភៅមេរៀន

បានទស្សនា៖ 5322 ដង