មេរៀនព្រះធម៌

មេរៀនព្រះគាថាធម្មបទ 35 គាថា


ទាញយកសម្លេងទាំងអស់ | ទាញយកសៀវភៅមេរៀន

បានទស្សនា៖ 2612 ដង