មេរៀនព្រះធម៌

បុណ្យអាសាឡ្ហបូជា បំបួសកុលបុត្ត និងទទួលដំណើរលោកម្ចាស់គ្រូ

បុណ្យអាសាឡ្ហបូជា បំបួសកុលបុត្ត

និងទទួលដំណើរ លោកម្ចាស់គ្រូ

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

ត្រឡប់មកពីប្រទេសអាមេរិក………………..

[gview file=”http://www.sansochea.org/me/wp-content/uploads/2013/07/បុណ្យអាសាឡ្្ហបូជា-Copy.pdf”]

បានទស្សនា៖ 1737 ដង