មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរ & ចម្លើយ (31-40)

សំនួរ និងចម្លើយ 31-40

31.តើពីជាតិមុនសាងអ្វីទើបជាតិនេះមានគេច្រណែន?
32.តើចិត្តដូចម្តេចដឹងអារម្មណ៍ក្នុងទ្វារ?ចិត្តដូចម្តេចដឹងអារម្មណ៍ក្រៅទ្វារ?
33.រវាងកុសលថ្នាក់ទាននិងកុសលថ្នាក់ស្តាប់ធម៌តើមានអានិសង្សផ្សេងគ្នាយ៉ាងណា?
34.តើព្រះអរហន្តចេះឈឺដែរឬទេ?
35.បុគ្គលខ្លះមិនធ្លាប់មានទំនាស់នឹងគ្នាទេប៉ុន្តែដូចជាមិនសូវស៊ីខ្សែគ្នាតើឧបនិស្ស័យពីជាតិមុនយ៉ាងណាដែរ?
36.តើព្រះសង្ឃអាចធ្វើបាតុកម្មបានដែរឬទេ?
37.តើទ្វីបទាំង៤មានឈ្មោះអ្វីខ្លះ?
38.តើព្រះអរិយបុគ្គលចម្រើនធម៌អ្វី? លះធម៌អ្វី?
39.តើយុវជនគួរចូលរួមក្នុងបញ្ហានយោបាយដែរឬទេ?
40.តើព្រះសង្ឃមានតួនាទីអប់រំមន្ត្រីរាជាការដែរឬដែរ?

បានទស្សនា៖ 2198 ដង