មេរៀនព្រះធម៌

នមោ៨បទ (ស្មូត)

សម្រាប់សូត្រសុំសិរីសួស្តីក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមាឃបូជានិងវិសាខបូជា
នេះជា Vol ថ្មី ខ្ញុំទើបតែសូត្រចប់
សូមអនុមោទនា!

{wpdm_category=namo8job}

បានទស្សនា៖ 2059 ដង