មេរៀនព្រះធម៌

បរាភវសូត្រ (ទាញយក)

ខាងក្រោមនេះគឺជាសម្លេងស្មូតបរាភវសូត្រ

ដែលស្មូតដោយ លោកម្ចាស់គ្រូ វជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា

សម្រាប់ទាញយក……….

{wpdm_category=barapavasotdownload}

បានទស្សនា៖ 2792 ដង