មេរៀនព្រះធម៌

បុណ្យបញ្ចុះសីមា

ព្រះធម្មទេសនា សម្តែងដោយ

ព្រះមហានរិន្ទថន ហៅសម្តេចតាស៊ុច (พระมหานรินธร ปสนฺโน)

ព្រះសង្ឃខ្មែរសុរិន្ទ (ប្រទេសថៃ)

បានទស្សនា៖ 559 ដង