មេរៀនព្រះធម៌

សម្តែងព្រះធម៌ក្នុងពិធីបុណ្យចូលបរិវាសកម្ម

ព្រះធម្មទេសនា សម្តែងដោយ

ព្រះមហានរិន្ទថន ហៅសម្តេចតាស៊ុច (พระมหานรินธร ปสนฺโน)

ព្រះសង្ឃខ្មែរសុរិន្ទ (ប្រទេសថៃ)

បានទស្សនា៖ 439 ដង