មេរៀនព្រះធម៌

អានសៀវភៅអានិសង្ស ១២៥

សៀវភៅអានិសង្ស ១២៥
រៀបរៀងដោយ ភិក្ខុធម្មបាលោ សាន សប្បាយ
អានដោយ ឧបាសិកា ឳម លក្ខណា

បានទស្សនា៖ 809 ដង