មេរៀនព្រះធម៌

សូត្រព្រះបាតិមោក្ខ & ព្រះបាលី

សូត្រព្រះបាតិមោក្ខ & ព្រះបាលី
សូត្រដោយព្រះសង្ឃវត្តមណីរតនារាម
ផ្សាយចេញពីវត្តមណីរតនារាម ក្រុងពោធិ៍សាត់ ខេត្តពោធិ៍សាត់

បានទស្សនា៖ 3131 ដង