សំនួរព្រះអភិធម្ម Quiz


សូមជ្រើសរើសចម្លើយដែលត្រូវបំផុត!

(១០០ពិន្ទុ)

 • 1. ដូចម្តេចហៅថា អកុសលចិត្ត? (៥ពិន្ទុ)
 • 2. ដូចម្តេចហៅថា លោភមូលចិត្ត ទោសមូលចិត្ត?​ (៥ពិន្ទុ)
 • 3. តើដូចម្តេចហៅថា បរមត្ថធម៌ ?ហើយបរមត្ថប៉ុន្មានមិនមែនជារូប? អ្វីខ្លះ? (១០ពិន្ទុ)
 • 4. តើបរមត្ថធម៌ប៉ុន្មានមិនមែនជាខន្ធ? មូលហេតុអ្វី? (១០ពិន្ទុ)
 • 5. តើអសោភណចិត្តមានប៉ុន្មាន?​ ហើយមានប៉ុន្មានជាតិ? មានអ្វីខ្លះ? (១០ពិន្ទុ)
 • 6. តើព្រះពុទ្ធមានអកុសលវិបាកឬទេ? បើមានប៉ុន្មានដួង? (១០ពិន្ទុ)
 • 7. ក្នុងអសោភណចិត្តៗ ដែលធ្វើជវនកិច្ចមានប៉ុន្មានដួងណាខ្លះ? (១០ពិន្ទុ)
 • 8. ក្នុងអសោភណចិត្ត ៗ ប៉ុន្មានដែលធ្វើកិច្ច១? (១០ពិន្ទុ)
 • 9. តើក្នុងអសោភណចិត្តមានសោមនស្សប៉ុន្មានដួង? (១០ពិន្ទុ)
 • 10. តើក្នុងអសោភណចិត្ត មានឧបេក្ខាប៉ុន្មានដួង?​​ (១០ពិន្ទុ)
 • 11. តើនហេតុកចិត្តនិងអហេតុកចិត្តខុសគ្នាត្រង់ណា? (១០ពិន្ទុ)
Submit

បានទស្សនា: 2568

Leave a comment