មេរៀនព្រះធម៌

សំនួរព្រះអភិធម្ម (សម្រាប់សិស្ស BSI)

 1. ដូចម្តេចហៅថា អកុសលចិត្ត? (៥ពិន្ទុ)
 2. ដូចម្តេចហៅថា លោភមូលចិត្ត ទោសមូលចិត្ត? (៥ពិន្ទុ)
 3. តើដូចម្តេចហៅថា បរមត្ថធម៌? ហើយបរមត្ថប៉ុន្មានមិនមែនជារូប? អ្វីខ្លះ? (១០ពិន្ទុ)
 4. តើបរមត្ថធម៌ប៉ុន្មានមិនមែនជាខន្ធ?មូលហេតុអ្វី? (១០ពិន្ទុ)
 5. តើអសោភណចិត្តមានប៉ុន្មាន? ហើយមានប៉ុន្មានជាតិ? មានអ្វីខ្លះ? (១០ពិន្ទុ)
 6. តើព្រះពុទ្ធមានអកុសលវិបាកឬទេ? បើមានៗប៉ុន្មានដួរ? (១០ពិន្ទុ)
 7. ក្នុងសោភណចិត្តៗដែលធ្វើជវនកិច្ចមានប៉ុន្មានដួងណាខ្លះ? (១០ពិន្ទុ)
 8. ក្នុងសោភណចិត្តៗ ប៉ុន្មានដែលធ្វើកិច្ច១? (១០ពិន្ទុ)
 9. តើក្នុងអសោភណចិត្តមានសោមនស្សប៉ុន្មានដួង? (១០ពិន្ទុ)
 10. តើក្នុងអសោភណចិត្តមានឧបេក្ខាប៉ុន្មានដួង? (១០ពិន្ទុ)
 11. តើនហេតុកចិត្តនិងអហេតុកចិត្តខុសគ្នាត្រង់ណា? (១០ពិន្ទុ)

https://scontent.fbkk5-1.fna.fbcdn.net/hphotos-xlp1/v/t1.0-9/

សម្រាប់សិស្សដែលសិក្សាព្រះអភិធម្មតាមpaltalk ជាសិស្សBuddhika Sakyabutta Institute ទាំងអស់សូមទទួលសំនួរនេះយកទៅធ្វើកំណត់ត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី៤ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៥។សូមអរគុណនិងអរព្រះគុណ

បានទស្សនា៖ 3085 ដង