មេរៀនព្រះធម៌

ទំនាក់ទំនង

ព្រះភិក្ខុវជិរប្បញ្ញោ សាន សុជា
E-mail: maniratanaram@yahoo.com

Facebook: San Sochea VJ

ផ្នែកធម្មទាន
លោកម្ចាស់ ជា គឹមសាន  (វត្តមណីរតនារាម)
Facebook: Ven Chea Kimsan

ស្ថាបនិក
លោក តេ  វិចិត្រ 
Tel: 098 44 16 84

Facebook: Te Vicheth
E-mail: tevicheth@live.com