មេរៀនព្រះធម៌

មេរៀនព្រះអភិធម្មមូលដ្ឋាន BSI Study #02


មេរៀនព្រះអភិធម្មមូលដ្ឋាន BSI Study Online #02 By Ven Yun Yi
ថ្នាក់រៀនអភិធម្មមូលដ្ឋានតាម Online នៃវិទ្យាស្ថានពុទ្ធិកសក្យបុត្រ បានចាប់ផ្តើមហើយ។សូមសិក្ខាកាមទាំងអស់ទស្សនាវីដេអូនេះ ដើម្បីរំលឹកមេរៀនឡើងវិញ។

បានទស្សនា៖ 2323 ដង