មេរៀនព្រះធម៌

ឱវាទក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍


បានទស្សនា៖ 1319 ដង