មេរៀនព្រះធម៌

បុណ្យសង្ឃទានបុណ្យសង្ឃទាន វត្តមណីរតនារាម ខេត្តពោធិ៍សាត់ ប្រទេសកម្ពុជា
សូមតាមដានទស្សនាកម្មវិធីបុណ្យទាំងស្រុងដូចតទៅ

បានទស្សនា៖ 969 ដង