មេរៀនព្រះធម៌

បុណ្យបច្ច័យបួន (២០១២)


បុណ្យបច្ច័យបួន
កាលបរិច្ឆេទៈ ថ្ងៃ សៅរ៍ ទី​១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២ នៅកុដិលេខ២៩ វត្តឧណ្ណាលោម រាជធានីភ្នំពេញ ។

បានទស្សនា៖ 893 ដង