មេរៀនព្រះធម៌

ប្រជុំធម៌បទព្រះមហាវេសន្តរជាតក

បានទស្សនា៖ 1552 ដង